Trojsten ku 1.4.2024 mení svoj bankový účet. Viac informácií sa dozviete tu.

Kto sme?

TODO

Trojsten je občianske združenie, ktoré organizuje aktivity v matematike, fyzike a informatike pre študentov základných a stredných škôl. Tradícia korešpondenčných seminárov v strednej Európe sa datuje už od roku 1894, kedy bol v Maďarsku založený matematický časopis pre stredoškolákov s príkladmi KöMaL, ktorého riešiteľmi boli neskorší nositelia Nobelových cien. História našich korešpondenčných seminárov siaha až do 80. rokov minulého storočia a združenie vzniklo v roku 1994.

V súčastnosti máme stovky riešiteľov korešpondenčných seminárov, ktorí po ukončení štúdia na strednej škole pokračujú v prírodovednom smere, ktorému sa venovali práve v našich seminároch. Mnohí z nich študujú na najlepších svetových univerzitách a dosahujú významné úspechy vo vede, výskume, alebo pracujú v prestížnych organizáciach po celom svete.

Niektoré naše aktivity sa nám podarilo expandovať aj do zahraničia a zúčastňujú sa ich tisíce študentov po svete. Súťaže Náboj sú známe už vo viac ako 15 krajinách sveta a popularizujú matematiku a fyziku po celej Európe. Všetkými našimi aktivitami sa snažíme budovať komunitu mladých nadšencov pre prírodné vedy a predávať im naše znalosti, často nad rámec učiva základnej a strednej školy. Našu komunitu tvoria študenti základných, stredných a vysokých škôl, ale aj vysokoškolskí pedagógovia, vedeckí pracovníci a zamestnanci rôznych vychytených firiem.

Všetky aktivity Trojstenu organizujú dobrovoľníci vo svojom voľnom čase. Často sa z aktívnych riešiteľov po nástupe na vysokú školu stávajú noví organizátori, ktorí takýmto spôsobom posúvajú komunitu Trojstenu na mladšie generácie. Taktiež je našou snahou organizovať naše aktivity čo najefektívnejšie a najdostupnejšie. Chceme, aby mal každý študent šancu dostať sa k našim aktivitám bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza

Kontakt

Elektronická pošta
Korešpondenčná adresa
Trojsten o.z.
FMFI UK, Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Bankové spojenie

IBAN: SK61 8330 0000 0021 0282 4165
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Názov účtu: Trojsten

IČO: 30815886
DIČ: 202 166 21 37

Výročné správy

Výročné správy za jednotlivé roky si môžete stiahnuť tu:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Trojsten môžete nájsť tu.

Občianske združenie Trojsten bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 10. mája 1994 pod registračným číslom VVS/1-900/90-9640.

Press kit

Štatutárni zástupci